แก้ไขปัญหา WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED

เมื่อมีการ connect ไปยัง server แล้วพบ error ดังภาพ

แก้ไขได้โดย run คำสั่งดังนี้

ssh-keygen  -f  “/path/to/.ssh/known_hosts”  -R  <your IP>

About the Author