แก้ไขปัญหา WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED

เมื่อมีการ connect ไปยัง server แล้วพบ error ดังภาพ แก้ไขได้โดย

Read More