วิธี Generate ไฟล์ CSR ด้วย OpenSSL

วิธี Generate ไฟล์ CSR ด้วย OpenSSL

  1. Login เข้า Server ผ่านทาง ssh
  2. สร้าง CSR และ Private Key ด้วย Command line ดังนี้
   openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -out server.csr

   Note: เปลี่ยน “server” เป็นชื่อ Domain ของท่าน.

  3. โปรแกรมจะถามรายละเอียดของ CSR ดังนี้
   • Country: รหัสย่ออย่างเป็นทางการของประเทศ 2 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ของประเทศไทยคือ TH
   • State or Province:  ชื่อจังหวัดที่ตั้งอยู่ขององค์กร เช่น Bangkok
   • City or Locality:  ชื่อเมืองที่ตั้งอยู่ขององค์กร เช่น Bangrak
   • Organization Name: ชื่อเต็มองค์กร (ชื่อบริษัท) เช่น NIPA Technology Co.,Ltd.
   • Organization Unit (OU):  ชื่อหน่วยงานเช่น ‘Information Technology’ หรือ เว้นว่างไว้
   • Common Name: ชื่อ Domain ที่ต้องการใช้งาน certificate เช่น www.nipa.cloud
   • A challenge password: เว้นว่าง **

** Note: ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน เนื่องจากถ้ามีการใส่ไว้เวลามีการ Restart Web Server จะมีการสอบถามรหัสผ่านนี้ทุกครั้งถ้าไม่กรอกรหัสผ่านที่ตั้งไว้นี้หรือลืมรหัสผ่าน Web Service จะไม่สามารถใช้งานได้ และในกรณีลืมรหัสผ่านต้องทำการ Generate Certificate ใหม่

Was this article helpful?

No 0

About the Author