การขยายขนาด volume

*** การ Extend Volume มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย

ผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูลทั้งหมดก่อนจะทำการ Extend Volume ***

หาก volume ที่ต้องการขยายขนาด ถูกใช้งานอยู่ ต้องทำการ detach ออกจาก instance ให้เรียบร้อยก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการ detach volume ออกจาก instance

 

จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. login เข้าสู่ระบบ และกดเมนู volumes

 

2. กด EXTEND volume ที่ต้องการขยายขนาด

 

3. เลือกขนาดใหม่ที่ต้องการ จากนั้นตรวจสอบข้อมูล แล้วกด Confirm

 

4. จะได้ volume ขนาดใหม่ตามที่ได้เลือกไว้

 

5. จากนั้นกด ATTACH แล้วเลือก instance ที่ต้องการ จากนั้นกด CONFIRM

 

6. ตั้งค่าภายใน instance เพื่อใช้งาน volume ที่ได้ extend โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • สำหรับ Linux server

ตั้งค่า extend volume สำหรับ Linux server

  • สำหรับ Windows server

การ Extend Volume บน Windows Server

 

Was this article helpful?

No 0

About the Author