วิธีการเปลี่ยน SSH key ที่ใช้ในการ login (กรณีมี SSH key ไฟล์เดิมที่ใช้งานได้)

วิธีการเปลี่ยน SSH key ที่ใช้ในการ login โดยที่ SSH key เดิมยังใช้งานได้

Use case: ต้องการเปลี่ยน ssh key เนื่องจาก เปลี่ยนผู้ดูแลระบบ
key file เดิมยังสามารถใช้งาน login เข้าระบบได้
ไม่ต้องการทำ snapshot และ restore ใหม่

Step

 1. Generate ssh key file ใหม่ ด้วย command ssh-keygen หรือ ทำการสร้าง key ใหม่จากหน้า NIPA Cloud Portal หมวด keypair

  หากใช้การสร้าง key จาก ssh-keygen ควรนำ public key ที่ได้มา import เข้าระบบด้วย เพื่อใช้ในกับเครื่องที่จะสร้างใหม่หลังจากนี้
 2. หากทำการสร้าง keypair จากหน้า portal จะต้องทำการ extract public key ออกมาจาก private key ที่ได้ ด้วย command ดังนี้
  ssh-keygen -y -f newkey.pem > /tmp/newkey.pub
 3. ทำการ Replace authorized_keys ด้วย command ดังนี้
  cat newkey.pub |ssh -i oldkey.pem nc-user@<server ip address> “cat > ~/.ssh/authorized_keys”
 4. ทดสอบ ssh ด้วย key ใหม่
  ssh -i newkey.pub nc-user@<server ip address>

Was this article helpful?

No 0

About the Author