วิธีการ reset root password บน CentOS7

Note: ควรทำการ snapshot ก่อนการแก้ไข เนื่องจากหากมีการแก้ไขผิดพลาดจากขั้นตอนที่ระบุไว้ตามเอกสาร อาจทำให้ระบบพังและไม่สามารถ boot ได้อีก

1.Access เข้า Console ของเครื่อง และ reboot เครื่องด้วย Ctrl-Alt-Del

2.เมื่อเครื่อง reboot ขึ้นมา ให้กด e เพื่อ edit (บรรทัดที่ไม่ใช่ rescue)

3.แก้ไข บรรทัด Linux16 แก้ไขให้เป็น

rw init=/bin/bash

จากเดิม

แก้ไขเป็น

4.กด Ctrl-x เพื่อ boot จาก config ที่แก้ไข เมื่อ boot เสร็จจะเข้า single user mode ดังภาพ

5.ตรวจสอบว่า vda ถูก mount บน / และมีสถานะเป็น rw

6.ใช้ command passwd เพื่อ set password ให้กับ user root

และ touch /.autorelabel เพื่อให้เกิดการ relabel ของ SELinux เมื่อ boot

7.reboot ด้วย command ดังนี้

exec /sbin/init

8.ทดสอบ login ด้วย password ใหม่

Was this article helpful?

No 0

About the Author