ตั้งค่า extend volume สำหรับ Linux server

1. login เข้าสู่ instance ผ่านทาง SSH ด้วย user root (หรือใช้งานผ่าน sudo)

2. พิมพ์คำสั่ง

# lsblk

เพื่อตรวจสอบว่า volume ได้ถูก attach เข้ามาแล้ว

จากรูปจะพบว่า volume ที่ attach เข้ามาใหม่(vdb) ขนาดได้ถูกขยายเป็นขนาดใหม่แล้ว แต่ partition ที่สามารถใช้งานได้(vdb1) ยังเป็นขนาดเดิม

 

3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบขนาดของ volume ที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด

# parted volume_name

(parted)  print

Fix/Ignore? fix

จะเห็นขนาดทั้งหมดของ volume ดังภาพ

 

4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อขยายขนาด partition ให้มีขนาดเท่ากับ volume ที่มีอยู่ทั้งหมด

(parted) resizeparted

Partition number?  1

End?  new_volume_size (จากข้อ 3)

ดังตัวอย่าง

กด Ctrl + c เพื่อออกจาก parted

 

5. พิมพ์คำสั่ง

# lsblk

เพื่อตรวจสอบขนาดของ partition ที่ใช้งานได้ จะพบว่า ขนาดของ /dev/vdb1 ได้ขยายขนาดเท่ากับขนาดใหม่ของ volume เรียบร้อยแล้ว

 

6. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อขยาย file system

# e2fsck -f  volume_partition_name

# resize2fs  volume_partition_name

ดังตัวอย่าง

 

7. ทำการ mount  volume เพื่อใช้งาน โดยพิมพ์คำสั่ง

# mount     volume_partition_name     mount_point

ดังตัวอย่าง

 

8. ทำการตั้งค่าให้ instance mount volume นี้ทุกครั้งที่มีการ reboot instance  โดยการเพิ่มข้อความใน file /etc/fstab

  • ทำการ backup file /etc/fstab เพื่อป้องกันความผิดพลาด โดยใช้คำสั่ง

# cp    /etc/fstab     /etc/fstab_backup

  • เปิด file /etc/fstab และเพิ่มข้อความตาม format ดังนี้

UUID      mount_point     file_system     fs_mntops      fs_freq      fs_passno

  • สามารถหา UUID ของ volume ได้โดยใช้คำสั่งดังนี้

# file  -s  volume_name

หลังจากที่ทราบ UUID แล้ว สามารถเพิ่มข้อความได้ดังตัวอย่าง

UUID=fd25656a-eddb-41f4-9f36-b9f4511f17ae    /data    ext4      defaults,nofail      0        2

  • หลังจากเพิ่มข้อความใน file /etc/fstab เรียบร้อยแล้ว run คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อ mount file system ทั้งหมดใน file /etc/fstab

# mount  -a

 

9. พิมพ์คำสั่ง

# df  -h

เพื่อตรวจสอบว่า volume ได้ถูก mount เรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

 

 

 

Was this article helpful?

No 0

About the Author