การปิดใช้งาน Volume บน Linux server

1. login เข้าสู่ instance ด้วย user root (หรือใช้งานผ่าน sudo)

2. พิมพ์คำสั่ง

# df   -h

เพื่อดูชื่อของ volume ที่ต้องการจะปิดใช้งาน ดังภาพจะพบว่าชื่อของ volume คือ /dev/vdb1

 

3. พิมพ์คำสั่ง

# umount   -d    volume_name

ดังภาพ

 

4. พิมพ์คำสั่ง

# file   -s   volume_name

เพื่อดู UUID ของ volume นั้น จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ

 

5. เปิดไฟล์  /etc/fstab  ด้วย text editor แล้วทำการลบข้อความบรรทัดที่มี UUID ตรงกับ UUID ที่ได้จากข้อ 4 ดังภาพ

บันทึกและปิดไฟล์

 

6. พิมพ์คำสั่ง

# mount  -a

 

7. พิมพ์คำสั่ง

# df  -h

จะพบว่า volume นั้นได้ถูกปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้ว

 

Was this article helpful?

No 0

About the Author